วิทยานิพนธ์

รายงานการวิจัย หน่วยบริการสัตวแพทย์ด้านสุขภาพฝูงต้นแบบในสหกรณ์โคนมเพื่อการพัฒนาตามแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมของเกษตรกรโคนมรายย่อย =Prototype herd health veterinary service in dairy coperation for planned development in increases of productive effciency and decreased in milk production cost for small-holder dairy farms

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย หน่วยบริการสัตวแพทย์ด้านสุขภาพฝูงต้นแบบในสหกรณ์โคนมเพื่อการพัฒนาตามแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตน้ำนมของเกษตรกรโคนมรายย่อย =Prototype herd health veterinary service in dairy coperation for planned development in increases of productive effciency and decreased in milk production cost for small-holder dairy farms ผู้แต่ง : วิทยา สุริยาสถาพร,ผู้วิจัย. BARCODE : 111811 หมายเลขเรียก : วพ SF 961ว582ร 2551 ปีที่พิมพ์ : 2551 ISBN/ISSN :

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Gender differences in natural crisis impacts and their implications for problem allevations : a case study of flooding in lower central Thailand

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : Gender differences in natural crisis impacts and their implications for problem allevations : a case study of flooding in lower central Thailand ผู้แต่ง : Sumalee Suaysaard. BARCODE : 111746 หมายเลขเรียก : THE HQ 1075.S95 2006 ปีที่พิมพ์ : 2006 ISBN/ISSN : 9742316945

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Integrated environmental assessment of biodiesel assessment of biodiesel from palm oil

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : Integrated environmental assessment of biodiesel assessment of biodiesel from palm oil ผู้แต่ง : Somporn, Pleanjai. BARCODE : 115620 หมายเลขเรียก : THE TP 359.B46S65 2007 ปีที่พิมพ์ : 2007 ISBN/ISSN :

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Polymer electrolyte prepared from highly purified natural rubber

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : Polymer electrolyte prepared from highly purified natural rubber ผู้แต่ง : Warunee, Klinklai. BARCODE : 115632 หมายเลขเรียก : THE QD 381.W37 2003 ปีที่พิมพ์ : 2003 ISBN/ISSN :

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

The development of thai standard size models

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : The development of thai standard size models ผู้แต่ง : Srikanjana, Jatuphatwarodom. BARCODE : 115621 หมายเลขเรียก : THE QM 32S64 2010 ปีที่พิมพ์ : 2010 ISBN/ISSN :

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

The inequality of opportunity to participate in higher education in Thailand

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : The inequality of opportunity to participate in higher education in Thailand ผู้แต่ง : Montchai Pinitjitsamut. BARCODE : 111765 หมายเลขเรียก : THE LB 2353.26.T5 2008 ปีที่พิมพ์ : 2008 ISBN/ISSN :

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Understanding ngos and their roles in development : an analysis of role and status of development mgos in bangkok

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : Understanding ngos and their roles in development : an analysis of role and status of development mgos in bangkok ผู้แต่ง : Arpapat Mungthanya. BARCODE : 111753 หมายเลขเรียก : THE HD 62.6.A76 2005 ปีที่พิมพ์ : 2005 ISBN/ISSN : 9742316619

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร =Postal law and liberty in communication

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร =Postal law and liberty in communication ผู้แต่ง : พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงค์. BARCODE : 111744 หมายเลขเรียก : วพ KPT 3485พ165ก 2549 ปีที่พิมพ์ : 2549 ISBN/ISSN : 9746713272

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขุดค้นข้อมูลของการทำธุรกรรมอิเล้กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทย : การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานโดยอัลกอริทึมเคมีน และโครงข่ายประสาทเทียม =Data mining of electronic banking in Thailand : usage behavior analysis by using k-means algorithm and neural networks algorithm

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : การขุดค้นข้อมูลของการทำธุรกรรมอิเล้กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทย : การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานโดยอัลกอริทึมเคมีน และโครงข่ายประสาทเทียม =Data mining of electronic banking in Thailand : usage behavior analysis by using k-means algorithm and neural networks algorithm ผู้แต่ง : สุรชัย วิวัฒนเจริญชัย. BARCODE : 116598 หมายเลขเรียก : วพ QA 76.9.D32ส847ก 2546 ปีที่พิมพ์ : 2546 ISBN/ISSN : 9743598472

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูงจากวัสดุทางการเกษตร =Screening of thermophilic actinomycete from agricultural materials

ประเภท : วิทยานิพนธ์ ชื่อหนังสือ : การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูงจากวัสดุทางการเกษตร =Screening of thermophilic actinomycete from agricultural materials ผู้แต่ง : กษมภรณ์ ทับทิมงาม. BARCODE : 111767 หมายเลขเรียก : วพ QR 82.A35ก331ก 2553 ปีที่พิมพ์ : 2553 ISBN/ISSN :

Posted in: วิทยานิพนธ์ | ไม่ให้ใส่ความเห็น